Faculty
 
                     
  Professor            
    Cai Chang Chen Xiaochun Du Gangjian    
    Duan Qijun Guo Jianqiang Huang Daxi    
    Li Siqi Li Liangdong Li Xiaoming    
    Liu Shaohua Long Taijiang Long Xianzhong    
    Luan Yongyu Nie Zilu Qiu Xinglong    
    Qu Maohui Wang Xiaoye Wang Yuanming      
    Xiao Haijun Xu Xiaoma Yuan Baishun    
    Zhang Zhihui Zhao Xun Zheng Pengcheng    
             
  Associate Professor            
    Bai Bagen Cao Weiwei Chen Guo      
    Chen Jinhong Chen Yunlai Deng Jun      
    Deng Xiangrui Gao Zhong Guo Zhe      
    Jiang Zhigang Jiang Rongtao Lei Yuqiong      
    Li Jinlong Liu Qi Liu Hongbin      
    Liu Xiliang Luo Jing Mao Jinge      
    Peng Fushun Peng Manai Qiu Li      
    Song Jinli Tang Shuang’e Tang Yunsong      
    Tian Xiangbo Wang Hongbin Wang Yanfei      
    Xia Xianguo Xiao Hebao Xiao Yanhui      
    Xiao Zhu’an Xiong Jian Xu Lin      
    Yan Kegao Yi Luozhi Yu Ling      
    Yuan Xiaohong Zhang Jing Zhang Qiuhang      
    Zhao Xiangru Chen Lu Fang Fang      
    Xu Ying          
  Assistant Professors(Lecturer)          
    Feng Jialiang Jiang Haisong Li Chuwen      
    Li Jin Li Xiaoling Shan Changqing      
    Shi Yuying Wang Wensheng Wen Ji      
    Wu bin Xiang Zhenxiang Xiao Hongyong      
    Chen Xiaohui Yao Shi Yu Kai      
    Yuan Jianhui Yuan Tanzhong Zeng Hui      
    Zeng Yanjun Zhan Xiaolin Zhang Hong      
    Zhang Linfeng Zhou Sixin